Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

lottibluebell
3989 65be 500
lottibluebell
4277 719a 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viarabarbarowy rabarbarowy
lottibluebell
Weszłam właśnie do łóżka i doszłam do wniosku, że czegoś mi brakuje. Brakuje mi Ciebie.
— sunsexdrugs.soup.
lottibluebell
8929 3deb
Reposted fromEtnigos Etnigos viacharlotte99 charlotte99
9910 b348 500
lottibluebell
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a my mieliśmy tylko chwilę.
— Dżuma
2567 27ca 500
Reposted fromunco unco viamaybeyou maybeyou
8775 6cdb 500
Reposted fromdeviate deviate viaheavencanwait heavencanwait
lottibluebell
9265 5a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
7466 df3d
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaybeyou maybeyou
3684 9aa2 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamaybeyou maybeyou
3283 4503 500
Reposted frompupuch pupuch viamaybeyou maybeyou
6970 49c9 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viacharlotte99 charlotte99
lottibluebell
2879 360d
Reposted frommartynkowa martynkowa viacharlotte99 charlotte99
lottibluebell
lottibluebell
Czy to nie dziwne i nie autentycznie cudownie, że wciąż nie ma między nami najmniejszego cienia? Widzisz, najwspanialsze jest to, że wcale nie boję się cieni. Kiedy przyjdą (a przecież kiedyś muszą przyjść do wszystkich, którzy się kochają), wydaje mi się, że damy radę je odpowiednio wymanewrować.  
— Listy Tove Jansson
Reposted frommaybeyou maybeyou
lottibluebell
6428 295d
Reposted fromretro-girl retro-girl viapchamtensyf pchamtensyf
lottibluebell
7423 2e1d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
lottibluebell
8000 36c6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialittlemouse littlemouse
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl