Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

lottibluebell
2365 2709
Reposted from4777727772 4777727772 viacomatosegirl comatosegirl
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
Zawsze miałeś moje serce i nigdy nie chcę go z powrotem.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
lottibluebell
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
1025 596e
Reposted from0 0 viacomatosegirl comatosegirl
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
9232 77a8
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
lottibluebell
lottibluebell
Twoje ręce bezpieczna kryjówka dla mojej głowy (...) ściągające z krawędzi samotności, przywracające zmysł równowagi.
— Małgorzata Hillar
lottibluebell
Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viacomatosegirl comatosegirl
lottibluebell
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
lottibluebell

Reposted fromcarly carly viasarkastyczna sarkastyczna
lottibluebell
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
lottibluebell
lottibluebell
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl