Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

lottibluebell
3146 935e 500
Reposted fromerial erial vialugola lugola
lottibluebell
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss vialugola lugola
lottibluebell
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialugola lugola
2011 ebe3 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka vialugola lugola
lottibluebell
lottibluebell
4143 b82a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapomruki pomruki
lottibluebell
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viapomruki pomruki
lottibluebell
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viagabrynia gabrynia
lottibluebell
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagabrynia gabrynia
lottibluebell
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrynia gabrynia
lottibluebell
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrynia gabrynia
lottibluebell
8881 6275
Reposted fromlaters laters viagabrynia gabrynia
lottibluebell
lottibluebell
Reposted fromLuukka Luukka viagabrynia gabrynia
lottibluebell
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viagabrynia gabrynia
lottibluebell
4881 1b48
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrynia gabrynia
lottibluebell
0032 56b0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrynia gabrynia
lottibluebell
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viagabrynia gabrynia
lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl